coop pri
โครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกิจแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 ในงาน“ส่งเสริมสังคมไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน เฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนพรรษา 80 พรรษามหาราชินี ” ในวันที่ 2 กันยายน 2555 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จังหวัดพิษณุโลก  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง...

1. เรื่อง ชอล์กสมุนไพรป้องกันมด ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 คณะผู้จัดทำ เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขช่วย เด็กหญิงมินตราพร จุ้ยศิริ    เด็กหญิงอิสรีย์ เดชศรีสุวรรณ์  นักเรียนชั้น ม.3/2 ได้รับ  เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวรัชนี  เขียวเงิน

 

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องปั๊มสุญญากาศ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 คณะผู้จัดทำ  เด็กหญิงทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์ เด็กหญิงณัฐวดี  เขียวปั้น  เด็กหญิงปวริศา แข็งขัน นักเรียนชั้น ม.2/1 รางวัลที่ได้รับ  เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,100 บาท  อาจารย์ที่ปรึกษา  นางจารุวรรณ  จงทอง