ร่วมโหวตโดยการกด like ให้กำลังใจนักเรียน

    

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กิจกรรม "อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ" ภายใต้หัวข้อ "การรู้เท่าทันสื่อ" โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยจะนับจากยอดการกด like ในเว็บ youtube.com เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียน ขอเชิญร่วมกด like ในคลิปวิดีโอ เรื่อง คิดก่อนทำ ภายใน 30 มิถุนายน นี้

เหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิควิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

computer olympiad     

นายพศิน อ่ำวงศ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิควิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 The 15th Thailand Olympiad in Informations 2019 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือน

May     

 

 

 

 

แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค

Food and Science
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102โดย นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

 

 

 

Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019

yecc nu     

เด็กหญิงชนากานต์ ทิวงค์ษา และเด็กหญิงรัตนากร ศิริพันธ์ ได้รับรางวัลที่2 ระดับนักเรียน เงินรางวัล 15000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019) ครูที่ปรึกษา นายมหาพันธ์  จันทะคุณ โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นพี่เลี่้ยง

งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 The Eighteen Thailand IT Contest Festival 2019 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์

The Twenty-First National Software Contest : NSC 2019

nsc few     

นายรวีโรจน์ ทองดี  นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโลห์เกียรติยศ โครงการ เครื่องเตือนไฟไหม้และตรวจสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (The Twenty-First National Software Contest : NSC 2019)

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 The Eighteen Thailand IT Contest Festival 2019 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ได้รับทุนการศึกษาให้ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นเป็นเวลา 10 สัปดาห์

stud otago 2562     

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรภพ จันทรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษาให้ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ณ University of Otago Language Centre เมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยร่วมกับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยไปศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ณ University of Otago Language Centre เมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์

โดยได้เข้ารับโอวาทจาก ฯพณฯ ทาฮา แมคเฟอร์ซัน เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย