appeal comment QandA

newstd2564

คู่มืองานหอพัก

Award Ceremony ! SIIF2019 at COEX Exhibition Hall, Seoul, Korea.

siif2019     

Award Ceremony ! SIIF2019 at COEX Exhibition Hall, Seoul, Korea.
"ขอแสดงความยินดีกับทีมนักประดิษฐ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก "
Gold Prize จากผลงาน Biodegradable banana foam containe

 

อ่านเพิ่มเติม: Award Ceremony ! SIIF2019 at COEX Exhibition Hall, Seoul, Korea.

Thailand-Japan Game Programming Hackathon 2019

hkt02     

การแข่งขันการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Unity ในงาน Thailand-Japan Game Programming Hackathon 2019 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย วันที่ 5-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ผลการแข่งขัน
ทีมชนะเลิศ ทีม PEN
1. นายเวธน์ชานน วงศ์พัฒนพงศ์ จภ.ตรัง
2. นางสาวนันท์ทพิน นันทะแสน จภ.พิษณุโลก
3. นายรุจิภัส ทองเป้า จภ.ปทุมธานี
4. นายเจษฎาวุฒิ ปะเพระตา จภ.บุรีรัมย์

ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม GOLD-E
1. นายกันตพงศ์ วงศ์พานิชย์ จภ.ตรัง
2. นางสาวปราณปรีญา เม่งมั่งมี จภ.พิษณุโลก
3. นางสาวเอมอร ทิพย์สมบัติ จภ.บุรีรัมย์
4. นายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน จภ.เชียงราย

 

อ่านเพิ่มเติม: Thailand-Japan Game Programming Hackathon 2019

ร่วมโหวตโดยการกด like ให้กำลังใจนักเรียน

    

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กิจกรรม "อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ" ภายใต้หัวข้อ "การรู้เท่าทันสื่อ" โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยจะนับจากยอดการกด like ในเว็บ youtube.com เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียน ขอเชิญร่วมกด like ในคลิปวิดีโอ เรื่อง คิดก่อนทำ ภายใน 30 มิถุนายน นี้

เหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิควิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

computer olympiad     

นายพศิน อ่ำวงศ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิควิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 The 15th Thailand Olympiad in Informations 2019 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือน

May     

 

 

 

 

แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค

Food and Science
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102โดย นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

 

 

 

Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019

yecc nu     

เด็กหญิงชนากานต์ ทิวงค์ษา และเด็กหญิงรัตนากร ศิริพันธ์ ได้รับรางวัลที่2 ระดับนักเรียน เงินรางวัล 15000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019) ครูที่ปรึกษา นายมหาพันธ์  จันทะคุณ โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นพี่เลี่้ยง

งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 The Eighteen Thailand IT Contest Festival 2019 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์