substitude142562

pccpl job

O-Net 100

kosen

Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019

yecc nu     

เด็กหญิงชนากานต์ ทิวงค์ษา และเด็กหญิงรัตนากร ศิริพันธ์ ได้รับรางวัลที่2 ระดับนักเรียน เงินรางวัล 15000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019) ครูที่ปรึกษา นายมหาพันธ์  จันทะคุณ โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นพี่เลี่้ยง

งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 The Eighteen Thailand IT Contest Festival 2019 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์

The Twenty-First National Software Contest : NSC 2019

nsc few     

นายรวีโรจน์ ทองดี  นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโลห์เกียรติยศ โครงการ เครื่องเตือนไฟไหม้และตรวจสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (The Twenty-First National Software Contest : NSC 2019)

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 The Eighteen Thailand IT Contest Festival 2019 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ได้รับทุนการศึกษาให้ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นเป็นเวลา 10 สัปดาห์

stud otago 2562     

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรภพ จันทรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษาให้ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ณ University of Otago Language Centre เมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยร่วมกับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยไปศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ณ University of Otago Language Centre เมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์

โดยได้เข้ารับโอวาทจาก ฯพณฯ ทาฮา แมคเฟอร์ซัน เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

Thailand – Japan Game Programming Hackathon 2018

thhackathon     

โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Thailand – Japan Game Programming Hackathon 2018 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561 รอบแรกในประเทศไทย ได้แก่

1. นายสิรภพ จันทรา
2. นางสาวสุภาวดี เอมใจ
3. นางสาวนภัส วริทุม
4. นางสาวกรกนก แก้ววิเชียร

และ นางสาวสุภาวดี เอมใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ผ่านไปเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในประเทศญี่ปุ่น ในงาน Thailand – Japan Game Programming Hackathon 2018 ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2561 ณ เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระบวนการปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

solve sci 2018     

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระบวนการปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นายโสภณ  สนิทวงศ์ นักเรียนระดับชั้น  ม.6/1 นางสาวณัฐสินี ธนะพงศ์วิศาล นักเรียนระดับชั้น  ม.6/1 รางวัลที่ได้รับ  โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 12,000 บาท  ครูฝึกซ้อม  นางจารุวรรณ จงทอง 

การแข่งขันโครงการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

quiz2518young     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นายพุฒิพงศ์  เวสสะสุนทร นักเรียนระดับชั้น  ม.6/1 นางสาวธีราพร  สิงห์น้อย นักเรียนระดับชั้น  ม.6/1 รางวัลที่ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท  ครูฝึกซ้อม นางดวงนภา สมพงษ์ 

การแข่งขันโครงการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561