newstd2564

คู่มืองานหอพัก

ค่ายอัจฉริยภาพ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

open genius58
การเข้าค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่น6 ค่าย 4 รุ่น7 ค่าย 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก