recuit 2563

tjsif2019-slide1

art 69 2562

เผยแพร่ผลงาน ครูชเนตตรี กาญจนศิริ

นางชเนตตรี   กาญจนศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษรอบรู้ รหัสวิชา อ20202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3