Schulen: Partner der Zukunft [PASCH]

PASCH58
นางสาววรรณพร สุขเจริญและนางสาววริษฐา จิโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติระยะสั้น 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4-24 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองซังท์ เพเทอร์-ออร์ดดิ้ง (St.Peter-Ording) ประเทศเยอรมนี

ในโครงการ “โรงเรียน: ความร่วมมือแห่งอนาคต” (Schulen: Partner der Zukunft [PASCH]) จากการประกวดคลิปวิดีโอภาษาเยอรมันในหัวข้อ “เธออยากเห็นและทำอะไรเมื่อได้ไป St. Peter-Ording?” โดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เป็น 1 ใน 10 โรงเรียน PASCH ในประเทศไทยและกว่า 1,700 โรงเรียน PASCH ทั่วโลกและมีนักเรียนได้รับทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 

PASCH58001

PASCH58002