final m1 2564 5may

test second m1y2564

slide admist m1m4 2564

timelinem1m4 2564

fast math

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

taweesak

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์ รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รหัสวิชา ว30161 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้พัฒนา นายทวีศักดิ์  เปี่ยมทัพ  ครูชำนาญการ กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39