newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

taweesak

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์ รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รหัสวิชา ว30161 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้พัฒนา นายทวีศักดิ์  เปี่ยมทัพ  ครูชำนาญการ กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39