final m1 2564 5may

test second m1y2564

slide admist m1m4 2564

timelinem1m4 2564

fast math

พิธีบวงสรวงเสาตายาย หอพักใหม่

newdor
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดพิธีบวงสรวงเสาตายาย ในการก่อสร้างหอพักนักเรียนหลังใหม่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558