newstd2564

คู่มืองานหอพัก

พิธีบวงสรวงเสาตายาย หอพักใหม่

newdor
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดพิธีบวงสรวงเสาตายาย ในการก่อสร้างหอพักนักเรียนหลังใหม่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558