newstd2564

คู่มืองานหอพัก

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

onet cham lo lo
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบโลห์และเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 8 กลุ่มสารการเรียนรู้สูงขึ้น

 

onet cham m3

onet cham m6