art 69 2562

tjsif2019-slide1

ผู้บริหารรับนักเรียน

welcome front student
คณะผู้บริหารยืนต้อนรับนักเรียนที่เดินจากหอพักมาเข้าแถว และพบกับนักเรียนหน้าเสาธง สร้างขวัญและกำลังใจในโอกาส เปิดภาคการศึกษา 2558