newstd2564

คู่มืองานหอพัก

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 สูงขึ้นเป็นลำดับที่ 1

onet58     

ผู้อำนวยการพยัพ อนันนิล มอบโล่และเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 สูงขึ้นเป็นลำดับที่ 1 ของ สพม.39

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นร้อยละ 9.88 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นร้อยละ 4.99 โดยมีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายวุฒิชัย สุขม่วง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558