โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science

japan     

โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA Science High School Program) ระหว่างวันที่ 9-16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคมให้แก่นักเรียน

มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 คนคือ นางสาวญาศิดา อั้นอุดม ชั้น ม.5/2 ,นางสาวนภัสวรรณ ทับกฤษ ชั้น ม.5/3 และครูดวงนภา สมพงษ์ โดยได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาทิ เช่น พิพิธภัณฑ์ทางอวกาศ JASA ,เข้าร่วมกิจกรรมห้องปฏิบัติการทางเคมี ที่มหาวิทยาลัย Ritzumaikan