คู่มืองานหอพัก

tjabanner2

ค่ายเสริมประสบการณ์ของนักเรียน(JSTP)

narun     

เด็กชายนรัญช์  จงทอง นักเรียนชั้น ม.3/1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “ค่ายเสริมประสบการณ์ของนักเรียน(JSTP)” รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1

 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จัดโดย สวทช. ณ สถาบันการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2558