newstd2564

คู่มืองานหอพัก

Our princess in action. เราจะยึดมั่นในหลักการกาชาด

blood yuwa     

นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก บริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย ในโครงการ "Our princess in action. เราจะยึดมั่นในหลักการกาชาด"

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อ 9 มิถุนายน 2558