newstd2564

คู่มืองานหอพัก

JICA Volunteer Program

jica     

การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรไจก้า ตามโครงการ JICA Volunteer Program โดยโรงเรียนได้ขอรับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นเพื่อมาสอนในโรงเรียน

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอาสาสมัคร คือ ให้การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ และประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างญี่ปุ่นกับไทย