newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

technology-classroom     

ครูพรพิศ ยาวิไชย ครูพุทธพร อินอ่อน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประสานแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา
ตัวอย่างง รายละเอียดการนำเสนอของโรงเรียน