newstd2564

คู่มืองานหอพัก

NU Robot Contest ครั้งที่ 4

robot-nu     

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน NU Robot Contest ครั้งที่ 4 The Way to AEC ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558

ณ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดคลิก   หรือ www.facebook.com/nurobot