newstd2564

คู่มืองานหอพัก

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการ Skype กับโรงเรียนอุซึโนะมิยะ ประเทศญี่ปุ่น

skype japan     

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้แนะนำโรงเรียนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ผ่านโปรแกรม Skype กับโรงเรียนอุซึโนะมิยะ (Utsunomiya)ในประเทศญี่ปุ่น  โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร เมื่อ วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2558 

 

 

 

skype001

skype002

skype003

skype004