newstd2564

คู่มืองานหอพัก

สอบชิงทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ayc-oeg-usa      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบชิงทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

น.ส.ณัฐชยา  อินพล  ทุนโครงการ OEG 
น.ส.ณัฐธยาน์ แนวคำดี ทุนโครงการ OEG
น.ส.จิรภัทร  คูพาณิชย์  ทุนโครงการ AYC
ทั้งหมดไปศึกษาที่ USA เป็นเวลา 1 ปี