newstd2564

คู่มืองานหอพัก

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศึกษาการบริหารงานของโรงเรียน

north-bangkok     

ต้อนรับอาจารย์ ดร.ณรงค์  พิสาร และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
นายเชาวรัตน์  โทณผลิน
น.ส.โสภณา  เศวตคชกุล
นายเจี้ยน  ฉิน
Miss Zhu Chunping

ศึกษาดูงานการบริหารงานของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)