art 69 2562

tjsif2019-slide1

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศึกษาการบริหารงานของโรงเรียน

north-bangkok     

ต้อนรับอาจารย์ ดร.ณรงค์  พิสาร และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
นายเชาวรัตน์  โทณผลิน
น.ส.โสภณา  เศวตคชกุล
นายเจี้ยน  ฉิน
Miss Zhu Chunping

ศึกษาดูงานการบริหารงานของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)