posn 2563

job2564

new

table online 2564

slide admist m1m4 2564

timelinem1m4 2564

โครงการค่ายคุณธรรม "แสงธรรมนำชีวิต"

budha camp58     

โครงการค่ายคุณธรรม "แสงธรรมนำชีวิต" จัดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558

เพื่อเป็นการฝึกความอดทน เสียสละ รับผิดชอบ และตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม