newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

chaiyod     

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เมื่อ 21 สิงหาคม 2558