posn 2563

job2564

new

table online 2564

slide admist m1m4 2564

timelinem1m4 2564

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

chaiyod     

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เมื่อ 21 สิงหาคม 2558