newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การพัฒนาสูตรตำรับของแฮนด์ครีมที่ผสมสารสกัดจากใบฝรั่งฯ

physics sec58     

การเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ
ชนะเลิศเหรียญทอง ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท และได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ

เรื่อง การพัฒนาสูตรตำรับของแฮนด์ครีมที่ผสมสารสกัดจากใบฝรั่งและข้าวกล้องงอกเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

 

นางสาวณัฐมน กองเส็ง
นางสาวมาริษา ชินบุตร
นางสาวรมิตา เครือเทพ
ครูที่ปรึกษา นางปิยะมาศ เจริญชัย

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 2,500 บาท เรื่อง การศึกษาการทำกระดาษดูดซับน้ำมันในในอาหารจากเปลือกข้าวโพด
นางสาวกัญญาภัค อ้นอิน
นางสาวธัญรดา ยิ้มอ่ำ
นายฐาปกรณ์ ฤทธิ์ขันธ์
ครูที่ปรึกษา นางดวงนภา  สมพงษ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 2,500 บาท เรื่อง ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกินเนื้อไม้ของปลวกโดยใช้สารสกัดจากเศษไม้สัก
นางสาวสุพิชญา เกษร
นางสาวเกวลิน กลิ่นหอม
นางสาวนันท์นภัส พิพรรธน์ดิษกุล
ครูที่ปรึกษา นางปริตา  วรรณะศิลปิน

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,500 บาท เรื่อง การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้และคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์ม
นางสาวสิริภรณ์ คลังชำนาญ
นางสาวประติภา จีนะสอน
นางสาววริศรา มโนนัย
ครูที่ปรึกษา นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,500 บาท เรื่อง การบำบัดน้ำเสียด้วยสารแทนนินจากใบหูกวาง
นางสาวกาญจนา ชื่นจิต
นางสาวดวงรัตน์ ศรีแก้ว
นายณัฐดนัย เหล่าเขตกิจ
ครูที่ปรึกษา นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง เงินรางวัล 1,500 บาท เรื่อง แผ่นฟิล์มธรรมชาติจากสารสกัดขมิ้นและข่าเพื่อยืดอายุมะม่วง
นายจิรภัทร สิงห์มนต์
นางสาววรนารี เที่ยงอยู่
นางสาวน่านนัทชา เสรีกุลวิเวทย์
ครูที่ปรึกษา นางสาวจิราภา ยอดเพชร

รางวัลชมเชย ได้เกียรติบัตร เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่เรียงซ้อนกันกับจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่เกิดขึ้นทั้งหมด
นางสาวกนกวรรณ มณีศิลาเงิน
นางสาวอรวรรณ ปานนิล
นางสาวเวธนีมี ไมตรีจิตต์
ครูที่ปรึกษา นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน