newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การพัฒนาไส้กรองเซรามิกเพื่อการดูดซับโลหะหนักจากวัสดุเหลือใช้

physic2 sec58     

การเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ
ชนะเลิศเหรียญทอง ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท และได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ

เรื่อง การพัฒนาไส้กรองเซรามิกเพื่อการดูดซับโลหะหนักจากวัสดุเหลือใช้ 
นายณัฐ พรหมมา
นายรวิพล เครือเทพ
นางสาว กฤติกา สุจริต
ครูที่ปรึกษา นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์