newstd2564

คู่มืองานหอพัก

ฟิล์มดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของกล้วยหอมทอง

bio sec58    

การเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทองได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท ได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ 

เรื่อง ฟิล์มดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของกล้วยหอมทอง 

นางสาวมนัสนันท์ สุขช่วย
นางสาว ธัญวรัตม์ สุคนธา
ครูที่ปรึกษา นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ 
 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 2,500 บาท เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดต้นรากสามสิบ 
นางสาวณัฐวดี เขียวปั้น 
นางสาวทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์ 
นางสาวน้ำเพชร ฤดีเลิศเมธี 
ครูที่ปรึกษา นางปิยะมาศ เจริญชัย 

รางวัลชมเชย ได้เกียรติบัตร เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากต้นมะรุม นางสาวภัทราพร กฤตรนต์รัศมี
นางสาวสโรชา โพธิ์ยิ้ม
ครูที่ปรึกษา นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 2,500 บาท เรื่อง การพัฒนาแผ่นวัสดุดูดซับเสียงจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลผสมเยื่อจากต้นพืชตระกูลปาล์มเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรม
นายธนากร วาณิชธนากุล
นายศุภวิชญ์ มาสีกุก
นางสาวธรพร ยันตะกนก
ครูที่ปรึกษา นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์

รางวัลชมเชย ได้เกียรติบัตร เรื่อง เครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
นายทวีภัทร ใจยะสิทธิ์
นายเรืองวิทย์ เชิมชัยภูมิ
นางสาว ปพัชรจิรา ปัทมะสนธิ
ครูที่ปรึกษา นางสาวจิราภา  ยอดเพชร

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 2,500 บาท เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดต้นรากสามสิบ
นางสาวณัฐวดี เขียวปั้น
นางสาวทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์
นางสาวน้ำเพชรฤดี เลิศเมธี
ครูที่ปรึกษา นางปิยะมาศ เจริญชัย

รางวัลชมเชย ได้เกียรติบัตร เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากต้นมะรุม นางสาวภัทราพร กฤตรนต์รัศมี
นางสาวสโรชาโพธิ์ยิ้ม
ครูที่ปรึกษา นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์