newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียระบบโปรยกรองฯ

first pri58     

การเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชนะเลิศเหรียญทอง ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท ได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ 

 

เรื่อง การพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียระบบโปรยกรองเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำให้สูงขึ้น
เด็กหญิงฑิฆัมพร โพธิ์ดี
เด็กหญิงภคพร โมราราช
เด็กหญิงศุภิสรา ชำนาญยา
ครูที่ปรึกษา นางถนัดศรี  ทัดเที่ยง

 

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,500 บาท เรื่อง การพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติที่มีผลต่อการประดิษฐ์กล่องบรรจุอาหารป้องกันมด 
เด็กหญิงธีราพร สิงห์น้อย
เด็กหญิงปพิชญา เสรีพันธ์พานิช
เด็กหญิงพรชนก พุ่มสาหร่าย
ครูที่ปรึกษา นางสาวรัชนี  เขียวเงิน

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,500 บาท เรื่อง เครื่องถนอมอาหารแบบสุญญากาศ 
เด็กหญิงผกามาศ สังข์เงิน
เด็กหญิงรติภรณ์ ใจตา
เด็กหญิง พัทธรินทร์ บรรเจิดศิลป์
ครูที่ปรึกษา นางสาวรัชนี  เขียวเงิน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขากายภาพ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,500 บาท เรื่อง แผ่นดูดซับคราบน้ำมันเหลือใช้จากการทำอาหารบนผิวน้ำด้วยวัสดุธรรมชาติ
เด็กชายชัยชนะ แย้มสรวลสกุล
เด็กหญิงณัชญา วะยาคำ
เด็กหญิงมานิตา ไทยเรือง
ครูที่ปรึกษา นางพรพิมล มุกสุวรรณ

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง เงินรางวัล 1,000 บาท เรื่อง การศึกษาแผ่นแกลบที่ผ่านการรีฟลักซ์กรองสารโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำ
เด็กชายเวสารัช บาลเพียร
เด็กหญิงธณัชญา ทองนุ้ย
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เพ็งเจริญ
ครูที่ปรึกษา นางพรพิมล มุกสุวรรณ

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง เงินรางวัล 1,000 บาท เรื่อง การศึกษาน้ำหมักจากส่วนต่างไของต้นสักกำจัดปลวก 

เด็กชายธณเกรต ยะราช
เด็กชายภาสวีร์ หัตถกิจนิกร
เด็กชาย ภูมิผไท คำมูล
ครูที่ปรึกษา นางพรพิมล มุกสุวรรณ