newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การแสดงทางวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา

stem show     

การแสดงทางวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 สิงหาคม การแสดงทางวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โล่รางวัล และเกียรติบัตร
นางสาวพราวพิศุทธิ์ อิวชาวนา
นางสาววีรภัทรา วันทิยา
นางสาวกนกอร ไชยเมืองชื่น
ครูที่ปรึกษา นางสาวรัชนี เขียวเงิน และนายปราโมทย์ ศรีดี