newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาและบริหารจัดการ

sci check     

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โดยผู้อำนวยการพยัพ อนันนิล  คณะครู บุุลากร นักเรียน

รับการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาและบริหารจัดการจากคณะกรรมการศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2558 ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่