newstd2564

คู่มืองานหอพัก

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม

jo-luise     

การดำเนินงามตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม "หนุมานชาญสมร"  วรนรชวนทำดี ปี 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

โรงเรียนดอนทองวิทยา ร่วมกับนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์) จัดการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนหนุมานชาญสมร กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกเชิดหุ่นละครเล็ก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชมภาพกิจกรรม