recuit 2563

symposium2019

O-Net 100

kosen

ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์

kvis     

ผู้อำนวยการพยัพ อนันนิล นำคณะครู และบุคลากรของโรงเรียน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง เมื่อ 19 กันยายน 2558