newstd2564

คู่มืองานหอพัก

โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้และโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์

school nighbor     

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. มอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โดย ดร.พยัพ  อนันนิล  และครูดวงใจ พรหมมา เป็นผู้รับมอบ

ผู้สนับสนุนโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้และโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2558