newstd2564

คู่มืองานหอพัก

โครงการความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และโรงเรียนมัธยมไฟร์โฮฟ

firehope     

รองผู้อำนวยการมนูญ  ฮวบน้อย เป็นตัวแทนโรงเรียน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมไฟร์โฮฟ และครอบครัวอุปถัมภ์

ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และโรงเรียนมัธยมไฟร์โฮฟ ประเทศเยอรมันนี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อ 30 ตุลาคม 2558