teacher high

tjabanner2

addmission 62 second

tjsif2019-slide1

วันปิยมหาราช ปี 2558

piyamaharat     

รองผู้อำนวยการพิเชษฐ์  เมืองช้าง นำคณะครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม  2558