art 69 2562

tjsif2019-slide1

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

somoso 58     

ผู้อำนวยการพยัพ อนันนิล รับเกียรติบัตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ที่ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพดีเยี่ยม รอบที่สาม

จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม 2558