newstd2564

คู่มืองานหอพัก

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

somoso 58     

ผู้อำนวยการพยัพ อนันนิล รับเกียรติบัตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ที่ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพดีเยี่ยม รอบที่สาม

จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม 2558