newstd2564

คู่มืองานหอพัก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - เยอรมัน

pach ger     

ยินดีต้อนรับ Staff and Students from Freihof- Gymnasium Goppingen คณะครู นักเรียนจากประเทศเยอรมนี โดยมาพักกับครอบครัวนักเรียน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - เยอรมัน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม  - 13 พฤศจิกายน 2558