newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

art 58 techno     

การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชมภาพกิจกรรมที่นี่