newstd2564

คู่มืองานหอพัก

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

math camp 58     

โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน  2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และทัศนศึกษา จังหวัดสุโขทัย