newstd2564

คู่มืองานหอพัก

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS

japan scoraship     

ขอแสดงความยินดี นางสาวน้ำเพชร ฤดีเลิศเมธี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS

ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2558