newstd2564

คู่มืองานหอพัก

กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง

rubber jet     

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เป็นสนามการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง

เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ หอประชมุเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์กีฬา

jet1

jet2

jet3

jet4

jet5

jet6