newstd2564

คู่มืองานหอพัก

Thailand-Japan Student Science Fair 2015

tj2015     

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ การนำเสนอโครงงาน วิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น  (Thailand-Japan Student Science Fair 2015)

โดยการนี้ผู้อำนวยการ ได้นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

ชมภาพกิจกรรม

นางสาวพราวพิศุทธิ์  อิวชาวนา กล่าวถวายพระพรเป็นภาษาไทย ,นางสาวทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์, นางสาวณัฐวดี เขียวปั้น  ถวายการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ แบบ Oral  ต่อหน้าพระพักตร์ , นางสาวสิริภรณ์  คลังชำนาญ ,นางสาวชนินทร รัตนเวชสิทธิ์ ถวายการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษแบบ Poster ต่อหน้าพระพักตร์ และนักเรียนได้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ แลกเปลี่ยนกับโครงงานของนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมดกว่า 200 โครงงาน ณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  เมื่อวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558