posn 2563

job2564

new

table online 2564

slide admist m1m4 2564

timelinem1m4 2564

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

pcc ypt     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมีผู้อำนวยการไพรัช วงศ์นาถกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 12 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป เมื่อวันที่ 29-30  มกราคม 2559  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ