art 69 2562

tjsif2019-slide1

รายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

student re59     

การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ