newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2559

confirm student 59     

นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการรับมอบตัวนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559  ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์

เมื่อ 5 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ