newstd2564

คู่มืองานหอพัก

เข้ารับฟังรายการนายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู

pccpl-teacher-pri     

คณะครู เข้ารับฟังรายการนายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู ณ ห้องประชุม1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

 

คณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เข้าใจและพร้อมจะปลูกฝังพัฒนาเด็กด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน ให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุข