newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การเรียนการสอนปรับพื้นฐานความรู้

learnbasic     

ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการ และนายวุฒิชัย สุขม่วง รองผู้อำนวยการ  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 ในการเรียนการสอนปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์