newstd2564

คู่มืองานหอพัก

กิจกรรมบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร์

worawarong     

กิจกรรมบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี