newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

partner conference     

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) ครั้งที่ 1/2559 (14 มิถุนายน 2559)

ซึ่งได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอย่างดีเสมอมาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เมื่อ 14 มิถุนายน 2559