newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่

fire     

โรงเรียนจัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่พักของนักเรียน โดยการซ้อมป้องกันอัคคีภัย ในจุดต่างๆ ของโรเรียน เมื่อ 21 มิถุนายน 2559