newstd2564

คู่มืองานหอพัก

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

Ceremony     

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อ 4 กรกฎาคม 2559 และงานวันเกียรติยศลูกจุฬาภรณ์ 59