พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

japan004     

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียน Hokkaido Sapporo Kaisei Science High School ประเทศญี่ปุ่น

กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม1