การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทโปสเตอร์ ในกิจกรรม Global Link Singapore 2016

project singapo1     

โครงงาน เรื่องการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว(Study of Optimal Conditionfor pectin extraction from Okra and its application)

ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทโปสเตอร์ ในกิจกรรม Global Link Singapore 2016 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS)ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 22 -25 ก.ค. 2559

 

project singapo2

 

 

ผู้นำเสนอโครงงาน ได้แก่

1.นายนรัญช์ จงทอง นักเรียนชั้น ม.4/1
2. นางสาวธนภรณ์ ภังคสังข์ นักเรียนชั้น ม.4/1
3.นายณัฐชนน แก้วยม นักเรียนชั้น ม.4/2
อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ 
รางวัลที่ได้รับ โล่ และ เกียรติบัตร